syn- og skøn

Når der opstår fejl og mangler i byggeriet, har man som forbruger muligheden for at klage over sin håndværker.
Men hvortil er det lige man skal rette sin klage?

Mange blander begreberne og institutionerne sammen. Men det er heller ikke helt nemt, og hvorvidt man skal bruge den ene eller anden forvirrer selv fagfolk i branchen. 

Syn og skøn dækker over et helt bestemt møde mellem to parter, dette kaldes skønsforretning, parterne i sagen er blevet dybt uenige og dermed har de en tvist. Uenighederne handler oftest om økonomi, men også fejl og mangler, byggesjusk og ekstrakrav. 

Udover at kunne agere reelt syn og skønsmand, kan jeg også hyres som 100 % uvildig rådgiver der hjælper med at mægle mellem dig som bygherre og den udførende entreprenør.  
Mødes en bygherre og entreprenør med en sagkyndig (dvs. mig) i midten bliver dialogen mere saglig, fair og med fokus på det byggetekniske. 

Entreprenøren ved godt, at de ikke kan påvirke en syn og skønsmands holdninger, som de kan med en ikke-sagkyndig bygherre, og derfor forløber sagen ofte meget nemmere, når der sidder en skønsmand i midten. 

Jeg står registreret som syn og skønsmand i næsten samtlige institutioner man kan være skønsmand i:  

 • Voldgift for Byggeri og anlæg 
 • Byggeriets Ankenævn 
 • Skønsmandudpegningen hos Teknologisk Institut 
 • Voldgiftsinstituttet

Dertil er jeg tilknyttet Voldgiftsnævnet som faglig dommer, samt beskikket fagdommer i Østre Landsret og enkelte byretter.

Jeg står registret som beskikket sagkyndig i de danske domstole, som er syn og skønsmandsordningen indenfor småsagsprocessen. 

En syn og skønssag eller en syn og skønslignende sag, hører under specialrådgivning. Ring for pris på 64636104. 

 

Retshjælpsdækning 

Ofte kan man opnå retshjælpsdækning fra ens forsikringsselskab, til at dække udgifter til teknisk bistand i forbindelse med retssager med syn og skøn. 

Læs Morten K. Mathiasens
LinkedIn artikler om syn og skøn her:

Hurtige afgørelser og konflikthåndtering i forbrugersager

Klog af skade anno 2020

Skønsmand ved udenretligt syn og skøn  

Udenretligt syn og skøn betyder kort fortalt, at man ikke går i retten, men at man alligevel gennemfører en skønsforretning.
Her skal parterne blive enige om, at man hyrer en skønsmand til at bedømme sagen og komme med sine vurderinger af en byggeteknisk genstand.  
Jeg kan som habil skønsmand hjælpe parterne i sager som disse.  

Byggeteknisk rådgivning vedr. syn og skøn udføres typisk efter medgået tid. Mit honorar er 1.500 kr. inkl. moms pr. time, der faktureres pr. påbegyndte 15 minut.

Ring på 64 63 61 04. Så kan vi lave en forventningsafstemning med jer, og en økonomisk ramme.

Rådgivning og bistand vedr. syn og skøn,

(før, under og efter)  

Skulle I være kommet dertil, hvor det er nødvendigt med syn og skøn, så kan det godt betale sig at hyre en byggesagkyndig der er vant til agere syn og skønsmand.

 • Vurdering af sagens forhold, og begge parters side af sagen, (uvildighed)
 • Gennemgang af aftalegrundlaget og andre relevante dokumenter
 • Grundige byggetekniske undersøgelser af de relevante bygningsdele for vurdering af fejl og mangler
 • Rådgivning omkring de forhold som konstateres og hvordan parterne står i forhold til de indgåede aftaler
 • Drøftelse af løsningsforslag
 • Udarbejdelse af skønserklæring med svar på parternes spørgsmål.
 • Kontrol med skadesudbedringer *

* Efter nærmere aftale og tilbud 

Bisidder/byggeteknisk rådgiver:

Er din byggesag kommet til syn og skøn, kan jeg hyres ind som din byggetekniske rådgiver.
Du og din advokat vil typisk have behov for byggeteknisk rådgivning på følgende tidspunkter:

Hjælp til udarbejdelse af spørgsmålene til skønsmanden

Når en skønsmand kommer ud, har man forberedt sine specifikke spørgsmål. En skønsmand kommer ikke bare ud og undersøger huset fra kælder til kvist. Der skal udarbejdes et såkaldt skønstema, hvor disse spørgsmål indgår. Det kan have enorm betydning for sagens bedømmelse, hvordan og hvilke spørgsmål man stiller.
Det er typisk jeres advokat der formulerer spørgsmålene, men advokaten har som regel brug for input fra en byggesagkyndig til at få stillet de mere tekniske spørgsmål.
Det kan jeg hjælpe med. 

Deltagelse på selve skønsforretningen som jeres/din rådgiver/bisidder

Som nævnt ovenfor kommer skønsmanden ikke bare ud og undersøger hele huset. Udover de stillede spørgsmål, skal man vise og forklare for skønsmanden, hvad det er man gerne vil have bedømt. Her kan det være en stor fordel at have sin egen rådgiver med, der er sat ind i problemstillingerne og som kan tale med skønsmanden om problemerne, og vise ham forholdene.

Behov for supplerende spørgsmål? 

Når man har modtaget skønsmandens skønserklæring, kan der være behov for at bestille supplerende spørgsmål – særligt hvis skønserklæringen ikke helt går din vej. 
Her kan jeg igen være, både jer og jeres advokat, behjælpelig med at formulere disse supplerende spørgsmål. 

Hjælp til syn og skønssager, herunder ankenævnssager

Byggeteknisk rådgivning vedr. syn og skøn udføres typisk efter medgået tid. Mit honorar er 1.500 kr. inkl. moms pr. time. der faktureres pr. påbegyndte 15 minut.
Der laves altid en forventningsafstemning med jer og økonomisk aftale. 

Ring for nærmere pris på telefon 64 63 61 04.

 

Sagkyndige erklæringer 

Iht. Retsplejelovens §209 og 209a, kan man få en sagkyndig til at udarbejde såkaldte sagkyndige erklæringer. Disse er en form for ekspertudsagn, om du vil, man kan få lov til at fremlægge i sagen. 

Mener I at skønsmanden tager fejl, eller at I på en anden måde har brug for at bevise og fremlægge en påstand som ikke på anden vis er blevet belyst i sagen, så kan I hyre mig til at afgive disse “second opinions” til sagen.

 Jeg bliver ofte kontaktet for dette, for at hjælpe parterne i sagerne, med at kaste (nyt) lys over sagen.

Byggeteknisk rådgivning vedr. syn og skøn udføres typisk efter medgået tid. Mit honorar er 1.500 kr. inkl. moms pr. time, der faktureres pr. påbegyndte 15 minut.

Ring på 64 63 61 04. Så kan vi lave en forventningsafstemning med jer, og en økonomisk ramme.  

§ 209
At syn og skøn har fundet sted, udelukker ikke fornyet syn og skøn over samme genstand ved de samme skønsmænd. Det samme gælder fornyet syn og skøn ved andre skønsmænd, når retten finder det hensigtsmæssigt under hensyn til fremførte indsigelser og andre muligheder for at få skønstemaet yderligere belyst eller til sagens og skønstemaets karakter. 

§ 209 a
Retten kan i en borgerlig sag efter fælles anmodning fra sagens parter tillade, at parterne som supplement til eller i stedet for optagelse af syn og skøn fremlægger erklæringer, som parterne hver især indhenter fra sagkyndige, om konkrete forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter. Rettens tilladelse omfatter også sagens behandling i ankeinstansen.